REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W ZAJĘCIACH Z JĘZYKA WŁOSKIEGO
FUNDOWANYCH PRZEZ FIRMĘ 
HEWLETT-PACKARD

DLA STUDENTÓW ŁÓDZKICH UCZELNI
W RAMACH PROGRAMU „MŁODZI W ŁODZI”

 

 

Rozdział I. Zasady ogólne

 

1. Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa studentów łódzkich uczelni 
w bezpłatnych zajęciach językowych z języka włoskiego, fundowanych firmę 
Hewlett-Packard.

 

2. Organizacją i nadzorem rekrutacji na zajęcia z języka angielskiego zajmują się osoby wyznaczone przez Hewlett-Packard, przy współpracy z Miastem Łódź, 
w ramach programu Młodzi w Łodzi.

 

3. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Partnerów Programu uważa się Miasto Łódź oraz Hewlett-Packard.

 

4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za Program uważa się zajęcia z języka włoskiego, 
o których mowa w ust. 1.

 

Rozdział II. Zasady naboru na zajęcia językowe

 

1. O miejsce w bezpłatnym kursie języka włoskiego fundowanym przez Hewlett-Packard mogą ubiegać się studenci przynajmniej czwartego roku studiów jednolitych lub studenci studiów drugiego stopnia łódzkich uczelni, którzy:

 

-  uzyskali średnią ocen za ostatnie 2 semestry wynoszącą co najmniej 4,00;

- wykazują się znajomością języka włoskiego na poziomie A2/B1, zweryfikowanym 
w ramach niniejszego Programu na podstawie testu kompetencji językowych przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego;

- wykazują się znajomością języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, zweryfikowanym w ramach niniejszego Programu na podstawie testu kompetencji językowych przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego;

- deklarują zainteresowanie zatrudnieniem w firmie Hewlett-Packard w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu studiów lub w czasie ich trwania;

- zaakceptowali zasady udziału w bezpłatnym kursie języka włoskiego określone 
w niniejszym Regulaminie.

 

2. Student ubiegający się o miejsce w bezpłatnym kursie języka włoskiego winien wypełnić oraz wysłać wniosek elektroniczny dostępny na stronie internetowej: www.mlodziwlodzi.pl.

 porady zdrowotne

3. Wypełniony wniosek należy wydrukować oraz dostarczyć wraz z wymaganymi załącznikami w wersji papierowej do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32, I piętro, pok. 114, 93-590 Łódź, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2013 r.

  

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

5. Oceny wniosków złożonych przez studentów dokonuje przedstawiciel Hewlett-Packard.

 

6. Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych podanych przez kandydata we wniosku, celem ich weryfikacji na potrzeby niniejszego Programu.

 

7. W wyznaczonym przez Hewlett-Packard terminie między 04.11.2013 a 08.11.2013 r. kandydaci ubiegający się o udział w bezpłatnym kursie języka włoskiego zobowiązani będą do napisania testu kompetencji językowych obejmującego znajomość języka włoskiego oraz języka angielskiego, przeprowadzonego przez Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

8. Miejsca w bezpłatnym kursie języka włoskiego zostaną przyznane kandydatom, których kompetencje językowe określone w punkcie 1 zostały potwierdzone wynikami testu określonego w punkcie 7 oraz uzyskali najwyższą średnią ocen za ostatnie 2 semestry studiów. W przypadku jednakowej średniej i wyników testu uzyskanych przez kandydatów, decyzję podejmuje przedstawiciel Hewlett-Packard.

 

9. Decyzja w sprawie przyznania miejsc w bezpłatnym kursie języka włoskiego zostanie ogłoszona w dniu 13 listopada 2013 r., poprzez jej opublikowanie na stronie internetowej www.mlodziwlodzi.pl.

 

10. Od decyzji Hewlett-Packard w sprawie przyznania miejsca na kursie języka włoskiego nie przysługuje odwołanie.

 

Rozdział III. Zasady uczestnictwa w zajęciach językowych

 

1. Utworzona zostanie 1 grupa języka włoskiego na poziomie A2/B1. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób.

 

2. Zajęcia prowadzone będą w salach szkoleniowych oraz przez lektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

3. Zajęcia odbywać się będą w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, dwa 
razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne. Termin zajęć ustalony zostanie ze studentami zakwalifikowanymi do udziału w kursie.

 

4. Na zajęciach prowadzona będzie ewidencja frekwencji.

 

5. Nieobecność w zajęciach powinna być zgłaszana przed rozpoczęciem zajęć osobom koordynującym organizacje kursów językowych.

 

6. Uczestnicy zobowiązani są do systematycznego uczestniczenia w kursach.

 

7. W przypadku dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach student jest zobowiązany do pokrycia kosztów zajęć, w których uczestniczył, obliczonych zgodnie z ust. 10


8. Trzy nieusprawiedliwione nieobecności na kursie są podstawą do skreślenia studenta z listy i zobowiązują studenta do pokrycia kosztów zajęć, w których uczestniczył, obliczonych zgodnie z ust. 10.

 

9. Nieobecność może być usprawiedliwiona chorobą (wymagane zaświadczenie lekarskie), egzaminem przypadającym na czas trwania zajęć (wymagane zaświadczenie z uczelni).

 

10. Koszty, które student jest zobowiązany pokryć, ustalane są zgodnie ze wzorem: liczba zajęć w których student wziął udział * 50 zł brutto (stawka za zajęcia) / liczba osób w grupie. Koszty te zostaną obliczone przez pracownika Hewlett-Packard odpowiedzialnego za organizację Programu.

 

Rozdział IV. Obowiązki studentów uczestniczących w zajęciach językowych

 

1. Student w trakcie uczestniczenia w zajęciach językowych zobowiązany jest wobec Hewlett-Packard do:

1)     informowania o faktach mających wpływ na tok studiów (np.: długotrwała choroba, urlop dziekański, wyjazd na stypendium do innego miasta);

2)     kontaktowania się ze wskazaną przez Hewlett-Packard osobą (na zasadach przez nią ustalonych) we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem postanowień niniejszego regulaminu;

3)     usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach, zgodnie z zapisami Rozdziału III ust. 5.

 

2. Składając swą aplikację do Programu, student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby rekrutacji do Programu oraz udostępnienie swoich danych personalnych oraz wizerunku w celach promocyjnych Programu.

 

3. Hewlett-Packard może podpisać ze studentem uczestniczącym w kursie językowym dodatkową umowę, w której określone zostaną dodatkowe prawa i obowiązki stron, 
z zastrzeżeniem nie naruszania postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Udział studenta w zajęciach językowych wstrzymuje się w przypadku nie wywiązania się studenta z któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszym Rozdziale, lub 
w przypadku podejmowania przez studenta działań mogących działać na szkodę Hewlett-Packard. W takiej sytuacji student jest zobowiązany zwrócić koszty zajęć, w których uczestniczył, obliczone zgodnie z ust.10 Rozdziału III.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

1. Hewlett-Packard zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu 
w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Hewlett-Packard 
w porozumieniu z Urzędem Miasta Łodzi.

 - - Regulamin do pobrania w formacie PDF oraz DOC - -