Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia z języków obcych w ramach lektoratów programowych na wszystkich Wydziałach UŁ

GRUPY MIĘDZYWYDZIAŁOWE

UWAGA STUDENCI !

Zapraszamy na zajęcia  grup międzywydziałowych lektoratu programowego w semestrze letnim 23/24 z następujących języków obcych:

 • JĘZYKA NIEMIECKIEGO:

poziom A1/A2 (dotyczy osób zwolnionych z egzaminu na podstawie wcześniej zdanego egzaminu programowego lub certyfikatu):

        poniedziałek 17:30-20.00 s.301 Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26
lub   środa 17:30-20.00 s.301  Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26
lub   czwartek 17:30-20.00 s.301 Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26

poziom B1/B1+

 środa 11:30-14.30 s.205  Wydział Zarządzania UŁ ul. Matejki 22/26

 

 • JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO:

poziom A1 (I grupa)

poniedziałek 15.20 - 18.20, s. 109, ul Lindleya 3/5,

poziom A2/B1

wtorek 15.30 - 18.30 s.308, ul. Narutowicza 59a,

poziom A1 (II grupa)

piątek 14.30 - 17.40, s.12, ul Lindleya 5a.

 

 • JĘZYKA FRANCUSKIEGO:

poziom A1

piątek 16.30 - 19.30, s.A154 Studium Języków Obych UŁ, ul. Pomorska 149/153

 

 • JĘZYKA ROSYJSKIEGO:

poziom B1/B2

poniedziałek 18.30, s.A154 Studium Języków Obcych UŁ, ul.Pomorska 149/153

wtorek 18.30, s.A154 Studium Języków Obcych UŁ, ul.Pomorska 149/153

 


Studium Języków Obcych prosi studentów zainteresowanych nauką języków: niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego w ramach lektoratu programowego

Prosimy o przekazanie następujących informacji:

 • nazwisko i imię
 • numer albumu
 • adres mailowy
 • wydział i kierunek
 • rok nauki na studiach oraz czy są to studia licencjackie czy magisterskie
 • wybrany język i poziom (przypominamy, że nauka musi rozpocząć się od poziomu minimum A2/B1).


Informacja o powstaniu grupy zostanie Państwu przekazana po zakończeniu zapisów. 

POZIOMY WG ESOKJ/CEFR

A1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć i zastosować typowe sformułowania i podstawowe wyrażenia zorientowane na zaspokojenie podstawowych potrzeb w konkretnych sytuacjach. Potrafi przedstawić siebie i innych oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące miejsca zamieszkania, znanych sobie ludzi i posiadanych rzeczy. Potrafi działać językowo w prosty sposób pod warunkiem, że inne osoby mówią wolno, jasno i są gotowe do pomocy. 


A2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia odnoszące się do najważniejszych na tym etapie tematów 
(dane osobowe, rodzina, zakupy, orientacja w mieście). Potrafi działać w rutynowych, prostych komunikacyjnie sytuacjach, wymagających jedynie wymiany 
zdań na tematy znane i ogólne. Potrafi w prosty sposób opisać swoje pochodzenie, najbliższe bezpośrednie otoczenie i sprawy pierwszej potrzeby. 


B1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w standardowej wypowiedzi dotyczącej takich tematów jak dom, szkoła, 
sposoby spędzania wolnego czasu. Potrafi poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą stać się jego udziałem w czasie podróży na terenie gdzie mówi się 
danym językiem. Potrafi tworzyć proste spójne teksty na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisać doświadczenia, wydarzenia, sny, marzenia i plany 
krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie. 


B2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć główne myśli zawarte w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. Potrafi działać z pewną płynnością i naturalnością, co sprawia, że interakcja z rodzimymi użytkownikami języka odbywa się naturalnie bez trudności dla obu stron. Potrafi tworzyć jasne, rozbudowane teksty, dotyczące szerokiego wachlarza tematów i wyjaśnić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety rożnych rozwiązań. 


C1: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć szeroką gamę trudnych dłuższych tekstów, dostrzegając ukryte w nich znaczenia. Potrafi wyrażać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Z łatwością potrafi efektywnie posługiwać się językiem w kontaktach społecznych oraz wykorzystywać go do celów akademickich, bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, poprawne gramatycznie, rozbudowane wypowiedzi, pisemne lub ustne, dotyczące złożonych problemów, posługując się sprawnie i właściwie wzorami strukturalnymi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu. 


C2: Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może zrozumieć z łatwością praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streścić informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, odtwarzając argumenty i wyjaśnienia z dbałością o logikę prezentacji. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardzo złożonych wypowiedziach.
 

PORÓWNANIE POZIOMÓW POPRZEZ OPIS UMIEJĘTNOŚCI DLA WYPOWIEDZI USTNEJ

Uczący się potrafi wyrażać się z sposób przekonujący, jasny i uprzejmy, stosując formalny lub nieformalny rejestr wypowiedzi – odpowiednio do sytuacji i rozmówcy.

 • B2: Potrafi, przy pewnych staraniach, aktywnie uczestniczyć w dyskusji grupowej, nawet gdy rozmowa jest szybka i potoczna. Potrafi prowadzić rozmowę z rodzimymi użytkownikami języka, nie rozbawiając ich ani nie irytując w sposób niezamierzony – rozmówcy nie muszą przy tym zmieniać swojego naturalnego sposobu komunikowania się. Potrafi wyrażać się odpowiednio do sytuacji i unikać rażąco błędnych sformułowań.  
 • A2: Potrafi rozumieć i w prosty sposób wyrażać podstawowe funkcje językowe takie jak: uzyskiwanie i wymiana informacji, wyrażanie poglądów i przekonań. Potrafi w sposób prosty, lecz efektywny uczestniczyć w rozmowach towarzyskich, stosując najpopularniejsze wyrażenia i schematy konwersacyjne. Jest w stanie radzić sobie w bardzo krótkich rozmowach towarzyskich używając typowych uprzejmych zwrotów powitalnych i adresatywnych. Potrafi sformułować zaproszenie, propozycję, prośbę o wybaczenie itp., a także reagować na nie.
 • B1: Potrafi wyrażać i rozumieć szeroki zakres funkcji językowych, używając najczęstszych form ich wyrazów w neutralnym rejestrze wypowiedzi. Ma świadomość najważniejszych konwencji grzecznościowych i potrafi zgodnie z nimi postępować. Ma świadomość i potrafi poszukiwać oznak wskazujących na najistotniejsze różnice między własną a obcą społecznością w zakresie obyczajów, tradycji, postaw, przekonań i wartości.    

 • B1: Dysponuje wystarczającym słownictwem, by – stosując pewne omówienia – wypowiadać się na większość tematów związanych z życiem codziennym, np.: rodziną, hobby i zainteresowaniami, pracą, podróżami czy zdarzeniami bieżącymi
 • B2: Dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa w sprawach związanych z jego specjalnością i z większością tematów ogólnych. Potrafi różnicować sformułowania, by unikać częstych powtórzeń, choć jego luki słownikowe mogą wciąż powodować występujące w wypowiedziach wahania i omówienia.
 • C1: Posiada dobrą znajomość szerokiego zasobu leksykalnego, co pozwala mu wypełniać omówieniami luki leksykalne, choć czasami jest zmuszony do widocznego szukania w myślach odpowiednich wyrażeń lub stosowania strategii unikania. Wskazuje dobrą znajomość wyrażeń idiomatycznych i potocznych.
 • A2: Dysponuje wystarczającym słownictwem, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia codziennego. Dysponuje słownictwem wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb komunikacyjnych w życiu codziennym. Dysponuje słownictwem wystarczającym do zaspokojenia najważniejszych codziennych potrzeb komunikacyjnych.

 • B1: Uczący się umie włączyć się do dyskusji na znany sobie temat, stosując właściwe wyrażenia, by zabrać głos. Umie rozpoczynać, prowadzić i kończyć proste dialogi na znane sobie tematy lub na tematy związane z własnymi zainteresowaniami.
 • C1 i C2: Uczący się potrafi dobrać właściwe funkcjonalnie wyrażenie, by przez odpowiedni wstęp, zabrać głos w dyskusji lub by zyskać na czasie i nie pozwolić odebrać sobie głosu w trakcie zastanawiania się nad dalszym ciągiem swojej wypowiedzi.
 • A2: Potrafi stosować proste strategie rozpoczynania, podtrzymywania lub kończenia krótkiej rozmowy. Umie rozpoczynać, prowadzić i kończyć proste dialogi. Potrafi prosić o uwagę.
 • B2: Umie w stosowny sposób włączyć się do dyskusji stosując odpowiednie do tego celu środki językowe. Umie we właściwy sposób rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć wypowiedź w dyskusji, sprawnie zabierając i oddając głos. Potrafi rozpoczynać rozmowę, zabierać i oddawać głos w odpowiednim momencie, a także kończyć rozmowę gdy uważa, że trzeba – choć nie zawsze udaje się mu to zrobić całkiem elegancko. Potrafi wykorzystywać typowe wyrażenia (np. : „to rzeczywiście bardzo trudne pytanie”), by zyskać na czasie i nie pozwolić odebrać sobie głosu w trakcie formułowania odpowiedzi.
   

 • B2:Umie się komunikować spontanicznie, wykazując znaczną płynność i łatwość wyrażania się, nawet w wypowiedziach dłuższych i złożonych. Umie wypowiadać się w dość równym tempie, chociaż chwilami waha się, szukając odpowiednich wzorów i wyrażeń, co może powodować zauważalnie długie przerwy w wypowiedzi. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie aby prowadzić normalną rozmową z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. 
 • B1: Potrafi wyrażać się ze względną łatwością. Oprócz pewnych problemów sformułowaniem wypowiedzi powodujących przerwy i prowadzących w „uliczki bez wyjścia”, umie skutecznie kontynuować wypowiedź bez pomocy rozmówcy. Potrafi wyrażać się w sposób zrozumiały, mimo ewidentnych przerw potrzebnych na planowanie gramatyczne i leksykalne wypowiedzi oraz skorygowanie ich , co jest szczególnie widoczne przy dłuższych, spontanicznych wypowiedziach.
 • A2: Potrafi wyrażać własne myśli w formie krótkiej wypowiedzi, mimo że zdarzają się w nich ewidentne przerwy, falstarty i przeformułowania. Potrafi formułować zdania na znane sobie tematy z wystarczająca łatwością, by radzić sobie w krótkiej rozmowie, mimo dość zauważalnego namyślania się i często zdarzających się falstartów. 
 • C1: Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, prawie bez wysiłku. Naturalny, płynny tok jego wypowiedzi może być zakłócony jedynie w przypadku, gdy wypowiada się na temat koncepcyjnie trudny.
   

 • C1: Konsekwentnie utrzymuje wysoki stopień poprawności gramatycznej – błędy pojawiają się rzadko i trudno je zauważyć.
 • B2: Ma dobrą kontrolę gramatyczną wypowiedzi – chwilowe „potknięcia” lub nieregularnie pojawiające się błędy w strukturze zdania mogą się zdarzyć, lecz są rzadkie i można je poprawić później. Wykazuje stosunkowo wysoki stopień poprawności gramatycznej. Zdarzające mu się błędy nie powodują nieporozumień. 
 • B1: W znanych sobie kontekstach komunikuje się z dość dużą poprawnością – wykazuje na ogół duży stopień kontroli gramatycznej, chociaż widać wpływ języka ojczystego. Pojawiają się błędy, lecz jest jasne, co mówiący chce powiedzieć. Dość poprawnie używa zasobu często używanych, „rutynowych” sformułowań oraz wzorów strukturalnych związanych z bardziej przewidywalnymi sytuacjami.
 • A2: Poprawnie używa prostych struktur, jednak systematycznie popełnia podstawowe błędy – np. w użyciu form czasownika. Mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała. 
   

 • B2: Posługuje się wyraźną, naturalną wymową i intonacją.
 • A1: Wymowa bardzo ograniczonego zakresu wyuczonych słów i wyrażeń jest, po pewnym wysiłku, zrozumiała przez rodzimego użytkownika języka, przywykłego do rozmówców z tej grupy językowej. 
 • C1 i C2: Uczący się potrafi właściwie operować intonacja i prawidłowo akcentować zdania, by wyrażać delikatniejsze odcienie znaczeń. 
 • B1: Wymowa uczącego się jest dobrze zrozumiała, nawet przy dającym o sobie chwilami znać obcym akcencie i zdarzającej się niewłaściwej wymowie poszczególnych słów. 
 • A2: Wymowa jest na tyle wyraźna, by zrozumieć wypowiedź, mimo wyraźnego obcego akcentu – rozmówcy muszą jednak, co jakiś czas prosić o powtórzenie.

 • B2: Uzyskał wyraźną, naturalną wymowę i intonację, mimo że czasami obcy akcent jest oczywisty.
 • B1: Mówi w sposób zrozumiały, mimo że obcy akcent jest czasami wyraźny i niekiedy pojawia się niewłaściwa wymowa.     
 • A2: Na ogół mówi wystarczająco wyraźnie, aby zrozumieć wypowiedź, pomimo zauważanego akcentu. Rozmówcy czasami muszą prosić o powtórzenie.

 • B2: Potrafi komunikować się z taką płynnością i spontanicznością, która sprawia, że regularna interakcja z rodzimym użytkownikiem języka jest możliwa bez powodowania napięcia u którejkolwiek ze stron. Występuje mało zauważalnych długich przerw.   
 • B1: Potrafi wyrażać się sprawnie, pomimo przerw w celu planowania lub naprawy struktur gramatycznych lub leksykalnych, szczególnie przy wypowiedzi trwającej dłuższy czas.           
 • A2: Potrafi tworzyć wypowiedzi na znane sobie tematy z wystarczającą łatwością, aby dawać sobie radę przy krótkiej wymianie zdań, pomimo bardzo widocznego wahania i falstartów.

 • B2: Wykazuje stosunkowo wysoki stopień kontroli gramatycznej. Popełniane błędy nie powodują nieporozumień. Nadal mogą pojawiać się drobne błędy w strukturze zdania, ale często można je później poprawić.       
 • B1: Potrafi komunikować się z dość dużą poprawnością w znanych sobie sytuacjach. Na ogół wykazuje dobry poziom kontroli konstrukcji gramatycznych, pomimo zauważalnego wpływu języka ojczystego. Pojawiają się błędy, ale główny przekaz jest jasny.          
 • A2: Potrafi poprawnie używać prostych konstrukcji gramatycznych, lecz nadal popełnia podstawowe błędy, takie jak w formach czasownika lub w zgodności podmiotu i orzeczenia. Mimo to, na ogół jest jasne, co mówiący chce powiedzieć.

 • B2: Wykazuje  dobry zasób słownictwa potrzebny do klarownych opisów i wyrażania opinii na większość tematów ogólnych. Potrafi różnicować sformułowania i używać niektórych złożonych form zdaniowych. Luki słownikowe mogą nadal powodować omówienia. Zdarza się, niezakłócający komunikacji, nieprawidłowy dobór słownictwa. Posiada wystarczający zasób słownictwa, aby rozmawiać na większość tematów związanych z życiem codziennym, nawet jeżeli konieczne są pewne omówienia.
 • B1: Wykazuje dobre opanowanie podstawowego słownictwa, lecz nadal popełnia podstawowe błędy przy wyrażaniu bardziej złożonych myśli lub w odniesieniu do nieznanych mu tematów czy sytuacji.
 • A2: Dysponuje wystarczającym słownictwem  do wyrażania podstawowych potrzeb. Potrafi posługiwać się wąskim zakresem słownictwa, związanym  z konkretnymi potrzebami życia codziennego.

 • C2: Uczący się potrafi prezentować klarowne, dobrze skonstruowane, płynne wypowiedzi o przejrzystej strukturze logicznej, pozwalające odbiorcy wyodrębnić i zapamiętać najważniejsze treści.
 • C1: Potrafi przedstawiać klarowne, szczegółowe opisy i prezentować złożoną tematykę, porządkując i rozwijając poszczególne zagadnienia oraz kończąc swój wywód stosownym wnioskiem.
 • B2: Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje, właściwie podkreślając znaczące kwestie i podając istotne szczegóły/ przykłady. Potrafi przedstawiać klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając niektóre wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów.
 • B1: Potrafi dość płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących jego własnego obszaru zainteresowań, odpowiednio porządkując kolejne zagadnienia.
 • A2: Potrafi przedstawiać proste opisy lub prezentować osoby, warunki życia lub pracy, codzienne rutynowe czynności, rzeczy lubiane/nielubiane itp. w formie krótkiego ciągu prostych zwrotów i zdań, tworzących listę spraw.
 • A1: Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc.

 • C2: Uczący się wykazuje dobrą znajomość wyrażeń idiomatycznych i potocznych. Potrafi precyzyjnie wyrażać delikatniejsze odcienie znaczeń, wykorzystując szeroki zakres środków modyfikujących znaczenie. Potrafi się wycofać i przebudować wypowiedź w trudnym komunikacyjnie miejscu w taki sposób, że rozmówca nie zauważy jego trudności.
 • C1: Potrafi wyrażać się płynnie i spontanicznie, prawie bez wysiłku. Sprawnie posługuje się szerokim zasobem leksykalnym, co pozwala na wypełnianie luk w słownictwie za pomocą omówień. Potrzebuje chwilami nieco czasu na znalezienie właściwych wyrażeń lub stosuje strategie unikania. Tylko koncepcyjnie trudny temat może zakłócić naturalny, płynny tok jego wypowiedzi.
 • B2: Potrafi płynnie, poprawnie i skutecznie wypowiadać się na wiele tematów ogólnych, akademickich, zawodowych lub dotyczących czasu wolnego, wyraźnie zaznaczając relacje między poszczególnymi stwierdzeniami. Potrafi komunikować się spontanicznie, przestrzegając reguł gramatycznych, bez widocznej konieczności ograniczania tego, co chce powiedzieć, stosując stopień formalności odpowiedni do okoliczności. Potrafi brać udział w rozmowie zachowując pewien stopień płynności i spontaniczności. Podtrzymywanie rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka jest możliwe bez oznak napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi podkreślić osobiste znaczenie pewnych wydarzeń i doświadczeń, a także wyrazić i uzasadnić własną opinię dostarczając istotnych wyjaśnień i argumentów.
 • B1: Potrafi dosyć swobodnie prowadzić rozmowę na typowe i nietypowe tematy związane z własnymi zainteresowaniami i sprawami zawodowymi. Umie wymieniać, sprawdzać i potwierdzać informacje, radzić sobie w mniej rutynowych sytuacjach i tłumaczyć, dlaczego coś stanowi problem. Potrafi wypowiadać się na bardziej abstrakcyjne tematy, takie jak np.: sztuka, film, literatura, muzyka itp. Potrafi w szerokim zakresie używać prostego języka w większości sytuacji, jakie mogą wystąpić podczas podróżowania. Potrafi spontanicznie włączać się do rozmów na popularne tematy ogólne, wyrażać własne opinie i wymieniać informacje na tematy związane z własnymi zainteresowaniami lub życiem codziennym (np.: rodzina, hobby, praca, podróże, wydarzenia bieżące).
 • A2: Potrafi ze stosunkową łatwością uczestniczyć w typowych i krótkich rozmowach, pod warunkiem otrzymania w razie potrzeby pomocy od rozmówcy. Potrafi bez zbytniego wysiłku radzić sobie z prostą, rutynową wymianą zdań. Potrafi zadawać pytania i odpowiadać na nie oraz wymieniać poglądy i informacje na znane mu tematy w możliwych do przewidzenia sytuacjach życia codziennego. Potrafi uczestniczyć w rozmowach wymagających prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane mu lub rutynowe tematy związane z pracą i czasem wolnym. Umie uczestniczyć w krótkich rozmowach towarzyskich, lecz rzadko potrafi zrozumieć wystarczająco dużo, żeby samodzielnie inicjować i podtrzymywać rozmowę.
 • A1: Potrafi uczestniczyć w prostych sytuacjach komunikacyjnych, gdy rozmówca często powtarza wypowiedzi w wolniejszym tempie, parafrazuje i wyjaśnia. Potrafi zadawać proste pytania i odpowiadać na nie, a także wyrażać i uwzględniać proste stwierdzenia dotyczące codziennych potrzeb lub bardzo dobrze mu znanych tematów.
   

PORÓWNANIE POZIOMÓW POPRZEZ OPIS UMIEJĘTNOŚCI DLA WYPOWIEDZI PISEMNEJ

 • C2: Uczący się umie pisać w sposób klarowny i sprawny złożone teksty, stosując odpowiedni styl i logiczną kompozycję, ułatwiające czytelnikowi odnajdowanie istotnych treści.
 • C1: Potrafi pisać klarowne i dobrze konstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyrażane poglądy i uzasadniając je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami, formułując przy tym stosowne wnioski
 • B2: Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na rozmaite tematy związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.
 • B1: Potrafi pisać jasne, zwięzłe teksty na rozmaite tematy leżące w polu jego zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.
 • A2: Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań połączonych prostymi spójnikami, takimi jak „i” „ale” czy „dlatego, że”
 • A1: Potrafi pisać proste pojedyncze wyrażenia i zdania

 • C2: Uczący się potrafi prezentować klarowne, dobrze skonstruowane, płynne wypowiedzi o przejrzystej strukturze logicznej, pozwalające odbiorcy wyodrębnić i zapamiętać najważniejsze treści.
 • C1: Potrafi przedstawiać klarowne, szczegółowe opisy i prezentować złożoną tematykę, porządkując i rozwijając poszczególne zagadnienia oraz kończąc swój wywód stosownym wnioskiem.
 • B2: Potrafi przedstawiać klarowne, uporządkowane opisy i prezentacje, właściwie podkreślając znaczące kwestie i podając istotne szczegóły/ przykłady. Potrafi przedstawiać klarowne, szczegółowe opisy i prezentacje zagadnień w szerokim zakresie tematów z dziedziny jego własnych zainteresowań, rozwijając i wspierając niektóre wątki za pomocą stosownych komentarzy i przykładów.
 • B1: Potrafi dość płynnie prezentować omówienia jednego lub więcej tematów dotyczących jego własnego obszaru zainteresowań, odpowiednio porządkując kolejne zagadnienia.
 • A2: Potrafi przedstawiać proste opisy lub prezentować osoby, warunki życia lub pracy, codzienne rutynowe czynności, rzeczy lubiane/nielubiane itp. w formie krótkiego ciągu prostych zwrotów i zdań, tworzących listę spraw.
 • A1: Potrafi wypowiadać pojedyncze zdania na temat ludzi i miejsc.

C2: Uczący się umie pisać w sposób klarowny i sprawny złożone teksty, stosując odpowiedni styl i logiczną kompozycję, ułatwiające czytelnikowi odnajdowanie istotnych treści.
C1: Potrafi pisać klarowne i dobrze konstruowane teksty na złożone tematy, podkreślając istotne kwestie, rozwijając wyrażane poglądy i uzasadniając je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami, formułując przy tym stosowne wnioski
B2: Potrafi pisać klarowne, szczegółowe teksty na rozmaite tematy związane z własnymi zainteresowaniami, przytaczając i oceniając informacje i argumenty pochodzące z wielu źródeł.
B1: Potrafi pisać jasne, zwięzłe teksty na rozmaite tematy leżące w polu jego zainteresowań, w formie liniowego ciągu prostych, pojedynczych stwierdzeń.
A2: Potrafi pisać teksty składające się z prostych wyrażeń i zdań połączonych prostymi spójnikami, takimi jak „i” „ale” czy „dlatego, że”
A1: Potrafi pisać proste pojedyncze wyrażenia i zdania

 • C2: Jak C1
 • C1: Uczący się potrafi jasno i precyzyjnie wyrażać własne poglądy w korespondencji prywatnej, używając języka skutecznie i elastycznie, przekazując również swoje emocje, będąc aluzyjnym i żartując.
 • B2: Potrafi pisać listy wyrażające pewien stopień emocji i podkreślając osobiste znaczenie wydarzeń i przeżyć oraz komentujące informacje i poglądy przekazane przez korespondenta.
 • B1: Potrafi pisać listy prywatne zawierające informacje i wyrażające poglądy na tematy abstrakcyjne lub kulturowe, takie jak film czy muzyka.
 • A2: Potrafi pisać bardzo proste lisy prywatne wyrażające podziękowania lub przeprosiny.
 • A1: Potrafi pisać proste pozdrowienia.

 • C2: Uczący się dysponuje bardzo szerokim zasobem leksykalnym, obejmującym wyrażania idiomatyczne i potoczne. Ma świadomość znaczeń konotowanych i wykazuje ich znajomość.
 • C1: Posiada dobrą znajomość szerokiego zasobu leksykalnego, co pozwala mu wypełniać omówieniami luki leksykalne, choć czasami jest zmuszony do widocznego szukania w myślach odpowiednich wyrażeń lub stosowania strategii unikania. Wskazuje dobrą znajomość wyrażeń idiomatycznych i potocznych
 • B2: Dysponuje odpowiednim zakresem słownictwa w sprawach związanych z jego specjalnością i z większością tematów ogólnych. Potrafi różnicować sformułowania, by unikać częstych powtórzeń, choć jego luki słownikowe mogą wciąż powodować występujące w wypowiedziach wahania i omówienia .
 • B1: Dysponuje wystarczającym słownictwem, by – stosując pewne omówienia – wypowiadać się na większość tematów związanych z życiem codziennym, np. : rodziną, hobby i zainteresowaniami, pracą, podróżami czy zdarzeniami bieżącymi. 
 • A2: Dysponuje wystarczającym słownictwem, by uczestniczyć w rutynowych rozmowach na znane sobie tematy z życia codziennego. Dysponuje słownictwem wystarczającym do wyrażania podstawowych potrzeb komunikacyjnych w życiu codziennym. Dysponuje słownictwem wystarczającym do zaspokojenia najważniejszych codziennych potrzeb komunikacyjnych
 • A1: Dysponuje podstawowym zasobem słownictwa, złożonym z pojedynczych słów lub wyrażeń związanych z konkretnymi sytuacjami. 

 • C2: Uczący się stosuje konsekwentną kontrolę poprawności gramatycznej – także przy formułowaniu złożonej wypowiedzi – nawet gdy jego uwaga jest skupiona na czymś innym (np. na planowaniu dalszego ciągu wypowiedzi czy śledzeniu reakcji słuchaczy).
 • C1: Konsekwentnie utrzymuje wysoki stopień poprawności gramatycznej – błędy pojawiają się rzadko i trudno je zauważyć..
 • B2: Ma dobrą kontrolę gramatyczną wypowiedzi – chwilowe „potknięcia” lub nieregularnie pojawiające się błędy w strukturze zdania mogą się zdarzyć, lecz są rzadkie i można je poprawić później. Wykazuje stosunkowo wysoki stopień poprawności gramatycznej. Zdarzające mu się błędy nie powodują nieporozumień
 • B1: W znanych sobie kontekstach komunikuje się z dość dużą poprawnością – wykazuje na ogół duży stopień kontroli gramatycznej, chociaż widać wpływ języka ojczystego. Pojawiają się błędy, lecz jest jasne, co mówiący chce powiedzieć. Dość poprawnie używa zasobu często używanych, „rutynowych” sformułowań oraz wzorów strukturalnych związanych z bardziej przewidywalnymi sytuacjami.
 • A2: Poprawnie używa prostych struktur, jednak systematycznie popełnia podstawowe błędy – np. w użyciu form czasownika. Mimo to wypowiedź jest zazwyczaj zrozumiała.
 • A1: Wykazuje jedynie ograniczone opanowanie prostych struktur gramatycznych i wzorów zdaniowych – w ramach wyuczonego zasobu. 

TEST DIAGNOSTYCZNY

Test diagnostyczny z języków obcych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych studiów magisterskich.

Test ten dostępny jest na platformie MS Moodle. O dostępności testu studenci są informowani za pośrednictwem dziekanatów oraz informacji na stronie www SJO.

 • Test diagnozuje kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+.
 • Test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów.
 • Każdy z poziomów składa się z 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna).
 • Czas na rozwiązanie testu na każdym poziomie – 10 minut!
 • Test jest progresywny, tzn. jeśli zdający nie uzyskał na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów w zadaniu), to kolejny poziom „nie otworzy się”.
 • Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) jest wyświetlany uzyskany wynik.
 • Do testu można przystąpić tylko z jednego języka. Każdy ma tylko jedno podejście do testu.

Po rozwiązaniu testu należy wypełnić odpowiednią deklarację językową, dokonując świadomego wyboru poziomu, od którego powinno się rozpocząć naukę języka w ramach lektoratu programowego.

Obowiązek przeprowadzenia testu diagnostycznego dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Studium Języków Obcych UŁ nakłada Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym .

ZWOLNIENIE Z LEKTORATU JĘZYKA OBCEGO

Dnia 18.06.2021 r. weszła w życie Uchwała Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 206 w sprawie: zasad osiągania przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego efektów uczenia się w zakresie znajomości i umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym.

Zgodnie z § 1 ust. 1 tej uchwały absolwent studiów I stopnia prowadzonych w UŁ powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Ust 2.: "Absolwent studiów II stopnia oraz absolwent jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w Uniwersytecie Łódzkim powinien posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego."

§3 tejże uchwały informuje o obowiązku zdawania testu określającego poziom znajomości wskazanego przez studenta nowożytnego języka obcego "...W przypadku uzyskania z testu liczby punktów odpowiadających poziomowi znajomości tego języka, odpowiednio B2 dla studentów studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, student ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w lektoracie z danego języka i przystąpienia do egzaminu końcowego.” Jednocześnie po zdaniu egzaminu końcowego student powinien wybrać lektorat:

 • tego języka obcego na wyższym poziomie,
 • innego języka obcego oferowanego przez Studium Języków Obcych UŁ na dowolnym poziomie,

bez konieczności zdania egzaminu z tego języka.

§6 tejże uchwały informuje, że: ”Studenci nieposiadający obywatelstwa polskiego studiujący w Uniwersytecie Łódzkim nie mogą w ramach lektoratu dokonać wyboru języka obcego, który jest ich językiem ojczystym lub jest językiem urzędowym w kraju z którego pochodzą.

Dziekan może zwolnić studenta z uczestnictwa w lektoracie, jeśli student obcokrajowiec wykaże się znajomością języka polskiego na poziomie B2.”

Realizując postanowienia tej uchwały przygotowaliśmy dla Państwa test diagnostyczny z sześciu języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego). Testy te zostały umieszczone na uniwersyteckiej platformie do zdalnego kształcenia (MOODLE) w postaci kursów o nazwie Test z języka … Żeby rozwiązać test należy zalogować się na platformie i zapisać do odpowiedniego kursu. Procedurę logowania można wykonać z dowolnego komputera podłączonego do Internetu z dowolna przeglądarką. (Mozilla FireFox, Internet Explorer, Opera, Chrom)

Po zalogowaniu się do platformy należy odnaleźć na liście kursów odpowiedni kurs np. Test z języka angielskiego. Po wybraniu kursu zostaną Państwo poproszeni o podanie kodu dostępu do kursu. Kod dostępu jest taki sam, jak w przypadku kursu BHP (kod jest dostępny w dziekanacie danego wydziału). Zwracamy uwagę, że każdy z wydziałów ma inny kod – nie należy używać kodu z innego wydziału!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW! NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

KAŻDY STUDENT MA PRAWO DO ROZWIĄZANIA TESTU TYLKO Z JEDNEGO Z SZEŚCIU JĘZYKÓW! NIE WOLNO ZAPISYWAĆ SIĘ NA TESTY Z KILKU JĘZYKÓW!

Testy diagnozują kompetencje językowe odpowiednio na poziomie A1, A2, B1, B2, B2+. Każdy z testów składa się 20 pytań jednokrotnego wyboru (jedna odpowiedź poprawna). Czas na rozwiązanie pojedynczego testu – 10 minut! Do testu można przystąpić tylko 1 raz! Test należy rozpocząć od poziomu A1. Po uzyskaniu wyniku powyżej 70% poprawnych odpowiedzi, możliwe będzie przejście do kolejnego testu A2 a potem kolejno do B1, B2, B2+. Łącznie więc test składa się ze 100 pytań podzielonych na 5 poziomów A1, A2, B1, B2, B2+. Test jest progresywny: jeśli nie uzyskają Państwo na danym poziomie minimum 70% odpowiedzi poprawnych (14 punktów na danym poziomie) , to kolejny poziom „nie otworzy się”. Jeśli kolejne pytania okażą się zbyt trudne, proszę je pominąć i zakończyć rozwiązywanie testu. Po zakończeniu testu (także po upływie limitu czasu) zostanie wyświetlony uzyskany wynik i w zależności o liczby uzyskanych punktów możliwe będzie otworzenie testu na kolejnym poziomie. Wyniki testów są dostępne także dla dziekanatów i Studium Języków Obcych.

Uwaga: samodzielne i uczciwe rozwiązanie testu leży w Państwa interesie – pozwoli na ocenę Państwa kompetencji językowych i wybranie właściwego lektoratu. Test pozwoli jedynie wtedy obiektywnie ustalić poziom językowy, jeśli będzie rozwiązywany samodzielnie i w trakcie nie będziecie posługiwać się Państwo pomocami naukowymi (podręcznik, słownik itp.).

Jeśli okaże się, że osiągnęli Państwo wynik na poziomie A1 lub A2, proszę podjąć odpowiednie kroki w celu nadrobienia braków. Sugerujemy kontakt ze Studium Języków Obcych UŁ, gdzie otrzymają Państwo fachową poradę.

Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia z lektoratu po zdaniu w wyznaczonym przez SJO terminie  egzaminu końcowego na poziomie minimum B2 zawierającego elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów oraz nabycia prawa do wyboru tego języka na wyższym poziomie lub innego języka na dowolnym poziomie (również od poziomu starter), jest uzyskanie dla poziomu B2 co najmniej 70 % poprawnych odpowiedzi i dla poziomu B2+ również 70 % poprawnych odpowiedzi.

Jeśli osiągnęli Państwo wynik uprawniający do rezygnacji z zajęć lektoratowych (B2, B2+) prosimy o podjęcie przemyślanej decyzji odnośnie zwolnienia z lektoratu, ponieważ zaliczenie tego testu nie zwalnia Państwa z egzaminu końcowego na poziomie B2 lub B2+, a egzamin ten zawiera elementy języka specjalistycznego dla danego kierunku studiów. Również w takiej sytuacji sugerujemy kontakt z Studium Języków Obcych UŁ ul. Pomorska 149/153 90-236 Łódź , sekretariat tel. 635-52-72 (Budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej).

Uwaga: na podstawie decyzji Komisji Dydaktycznej z dnia 08 maja 2014r. test diagnostyczny od roku akademickiego 2014/15 jest testem obowiązkowym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, którzy rozpoczęli studia, począwszy od roku akademickiego 2016/17. Rozwiązanie testu jest konieczne, aby zapisać się do grupy lektoratowej.

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z helpdesk@uni.lodz.pl

Po rozwiązaniu testu prosimy o wypełnienie właściwej deklaracji:

 • deklaracja wyboru języka (załącznik nr 1) (annex no 1). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy nie deklarują zamiaru zwolnienia z uczestnictwa w obowiązkowym lektoracie programowym. Wypełnioną deklarację należy niezwłocznie dostarczyć do właściwego dziekanatu. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych;
 • deklaracja przystąpienia do egzaminu programowego oraz wyboru innego języka obcego (załącznik nr 2) (annex no 2). Deklarację tę powinni wypełnić studenci, którzy w teście diagnostycznym nabyli prawo do  zwolnienia z lektoratu i deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie i przystąpienie do egzaminu końcowego (załącznik nr 5) (annex no 5). Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2024 r. Na tej podstawie zostanie Państwu wyznaczony termin egzaminu końcowego oraz zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka;
 • deklaracja wyboru drugiego języka obcego po zaliczeniu lektoratu na podstawie certyfikatu (załącznik nr 3 - fakultatywnie) (annex nr 3 - optionally) . Deklarację tę  wypełniają studenci, którzy deklarują zamiar wystąpienia do dziekana wydziału z wnioskiem o zwolnienie z uczestnictwa w lektoracie na podstawie posiadanego certyfikatu międzynarodowego (załącznik nr 4) (annex no 4) i jednocześnie deklarują zamiar udziału w lektoracie innego języka na dowolnym poziomie. Wypełnioną deklarację należy, po uzyskaniu zgody dziekana, dostarczyć do sekretariatu Studium Języków Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2024 r. Na tej podstawie zostaną Państwo przydzieleni do grup lektoratowych innego języka.

Uwaga: posiadanie certyfikatu międzynarodowego (Załącznik do Uchwały nr 206 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r.) uprawnia do zaliczenia lektoratu języka obcego nowożytnego bez konieczności wyboru innego języka (podanie do dziekana wydziału należy złożyć po zaopiniowaniu przez Studium Języków Obcych (załącznik nr 4) (annex no 4).

Testy diagnostyczne będą dostępne na uniwersyteckiej platformie zdalnego kształcenia od 30.10.2023 do 22.12.2023 r.

PROGRAMY NAUCZANIA

Zajęcia z języków nowożytnych zakładają przygotowanie studentów do egzaminu programowego w zakresie języka ogólnego, specjalistycznego  i  elementów języka akademickiego, z szeroko rozumianych dziedzin i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 na pierwszym stopniu studiów lub poziomu B2+ na jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia. Zajęcia pomagają opanować zasady etykiety językowej na bazie znajomości norm socjokulturowych, aby w pełni wykorzystać język obcy, jako narzędzie komunikowania się, poznania formułowania i przekazywania treści specjalistycznych w środowisku pracy lub dalszych studiów. Zajęcia zapoznają studentów z szerokim repertuarem modeli zdań i reakcji językowych gotowych do zastosowania w różnorodnych sytuacjach komunikacyjnych (zarówno w komunikowaniu się bezpośrednim, jak i pośrednim), umożliwiają poznanie stosowanych w czasie zaliczenia i egzaminu końcowego technik sprawdzania stopnia opanowania poszczególnych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania.

Szczegółowe programy kształcenia, w tym Syllabusy związane z danym kierunkiem studiów, znajdują się na stronach Wydziałów.

EGZAMIN PROGRAMOWY NA KONIEC LEKTORATU

Egzamin programowy z języka nowożytnego

Egzamin programowy z języka nowożytnego jest przeprowadzany centralnie i składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Egzamin pisemny obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania, słuchania, pisania tekstów formalnych i użytkowych, gramatyki i leksyki użytkowej w oparciu o program kształcenia i obowiązującą literaturę. Egzamin trwa 120  minut i można z niego uzyskać 80 punktów. Egzamin ustny jest egzaminem komisyjnym, za który można uzyskać 20 punktów. Egzamin ustny trwa około 15 minut. Warunkiem otrzymania oceny  pozytywnej z egzaminu programowego jest uzyskanie minimum 55% z każdej części egzaminu.   

Przykładowe egzaminy programowe (część pisemna i ustna) znajdą Państwo na moodle w kursie o nazwie SJOLEP.