PROCEDURA DOSTOSOWANIA PROCESU DYDAKTYCZNEGO DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB STUDENTA

Procedura dostosowania procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studenta podczas lektoratu języka obcego prowadzonego przez Studium Języków Obcych UŁ

Podstawą dostosowania procesu dydaktycznego do studenta ze szczególnymi potrzebami, biorącego udział w lektoracie języka obcego prowadzonego przez Studium Języków Obcych UŁ jest każdorazowo opinia Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego(ACW UŁ) zawierająca opis tych potrzeb oraz wskazówki do pracy ze studentem. Opinia jest wydawana na określony okres czasu i musi być aktualna.

Student powinien w pierwszej kolejności zgłosić się po rozpoznanie potrzeb i otrzymanie w/w opinii do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.

W przypadkach, gdy wykładowca zauważy, że student wymaga dodatkowego wsparcia w kwestii przedmiotu, może także dyskretnie zasugerować studentowi, aby zgłosił się do Akademickiego Centrum Wsparcia UŁ.

Opinia ACW jest dokumentem studenta, którym samodzielnie dysponuje. Jeśli zdecyduje się on przedstawić ją prowadzącemu lektorat, procedura postępowania jest następująca:

  1. Osoba zgłasza się do WYKŁADOWCY.

Prowadzący zajęcia otrzymuje wgląd w opinię ACW, z którą jest zobowiązany się zapoznać, aby dostosować proces dydaktyczny oraz formy zaliczeń w czasie trwania lektoratu do możliwości oraz potrzeb studenta. Realizacja tego zadania spoczywa na wykładowcy, który najlepiej będzie umiał ocenić, jak student zachowuje się i odnajduje w grupie mając z nim kontakt na co dzień. 

  1. W przypadku wątpliwości czy trudności w realizacji szczególnych potrzeb studenta prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw studentów ze szczególnymi potrzebami: Emilią Jurkiewicz-Majek emilia.majek@uni.lodz.pl
  2. Prowadzący lektorat w czasie indywidualnego spotkania powinien także poinformować studenta o możliwości rozmowy z w/w koordynatorem


W wyjątkowych sytuacjach, w razie konieczności zmiany formy egzaminu (np. w przypadku ciężkiej choroby wykluczającej przemieszczanie się), student powinien skierować podanie do Dziekana właściwego wydziału i dopiero po uzyskaniu jego zgody zwrócić się z podaniem do Dyrektora Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego.

 

PROCEDURA DLA EGZAMINU PROGRAMOWEGO z JĘZYKA OBCEGO

W przypadku konieczności skorzystania ze specjalnych, zaproponowanych w opinii ACW, dostosowań dotyczących warunków egzaminu programowego kończącego lektorat, decyzję podejmuje Dyrektor SJO UŁ po otrzymaniu stosownego podania od studenta (

FORMULARZ WNIOSKU DO POBRANIA

). Podanie takie musi zawierać kopię opinii ACW oraz opis rodzaju wsparcia, jakie chce uzyskać student w czasie egzaminu zgodny z w/w opinią np. wydłużenie czasu, pisanie egzaminu w osobnej sali, itp. Wniosek taki zaadresowany do Dyrektora SJO, najlepiej z krótką opinią wykładowcy (np. POPIERAM prośbę) powinien odzwierciedlać faktyczne potrzeby studenta. Należy go złożyć w SJO UŁ lub wysłać w formie elektronicznej na adres sjoul@unil.lodz.pl nie później niż 30 dni przed terminem egzaminu.

 Po rozpatrzeniu podania przez Dyrektora SJO UŁ prowadzący zajęcia uzyska informację zwrotną od koordynatora do spraw studentów ze szczególnymi potrzebami dotyczącą koniecznych dostosowań.