FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

Instytucja: Uniwersytet Łódzki, Studium Języków Obcych

Miasto: Łódź

Stanowisko: lektor języka angielskiego w grupie pracowników dydaktycznych

Dziedzina: językoznawstwo

Data ogłoszenia: 04.08.2023

Termin składania ofert do: 04.09.2023

Link do strony uczelni:www.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: zgłoszenia na konkurs należy przesyłać wyłącznie drogą mailową na adres: sjoul@uni.lodz.pl

Słowa kluczowe: język angielski, lektor
 

Opis:

· ukończone studia wyższe na kierunku filologia angielska i uzyskany tytuł magistra,

· udokumentowany staż dydaktyczny i doświadczenie w pracy lektora ze studentami uczelni wyższych i/lub doświadczenie w nauczaniu młodzieży i osób dorosłych na poziomie co najmniej B1 (w tym praktyki zawodowe w toku studiów),

· doświadczenie w tworzeniu i realizacji programów nauczania języka angielskiego zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki,

· potwierdzona znajomość drugiego języka obcego na poziomie przynajmniej B1,

· znajomość obsługi komputera oraz znajomość programów MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel,

· doświadczenie w nauczaniu na odległość i/lub znajomość pracy na platformie MS Teams, Zoom, Clickmeeting, itp.,

· udokumentowane autorskie materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb nauczania języka specjalistycznego na poszczególnych kierunkach studiów, w tym materiały przygotowane na e-learningowe platformy edukacyjne, szczególnie na platformie Moodle,

· udokumentowane stałe podnoszenie kwalifikacji, szczególnie w zakresie metod i informatycznych technik nauczania (w tym ukończony blok dydaktyczny i działalność naukowa w trakcie studiów),

· dyspozycyjność - praca od poniedziałku do piątku ze studentami studiów stacjonarnych oraz od piątku do niedzieli ze studentami studiów niestacjonarnych, zarówno w trybie zdalnym jak i w budynkach wydziałów

· potwierdzona umiejętność tłumaczenia tekstów i nauczania języka specjalistycznego,

· umiejętność tłumaczeń konsekutywnych,

· doświadczenie w organizowaniu konferencji i seminariów,

· wzorowa opinia z ostatniego miejsca pracy ((ostatnie dwa lata), i/lub ocena wystawiona przez opiekuna praktyk),

· deklaracja o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej w stosunku do UŁ.

W przypadku osób niebędących obywatelami Polski wymagane jest posiadanie pozwolenia na pracę na terenie naszego kraju oraz potwierdzona znajomość języka polskiego na poziomie minimum A2 zgodnie z ESOKJ.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć:

- podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora UŁ, wraz z wymienionymi poniżej załącznikami: - kwestionariusz osobowy, - życiorys, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, - oświadczenie, że Uniwersytet Łódzki będzie jego/jej podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, - informacja o działalności i przebiegu pracy dydaktycznej oraz udokumentowany wykaz dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych, - informacja dotycząca udziału w konferencjach i seminariach oraz szkoleniach dokształcających, - opinia o działalności dydaktycznej z dotychczasowego miejsca pracy za okres ostatnich dwóch lat (dotyczy osób spoza uczelni). Opinia ta jest poufna i powinna być przesłana na adres sjoul@uni.lodz.pl przez opiniodawcę.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2023

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi osobami (również on-line).

Uniwersytet Łódzki nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia w Uniwersytecie Łódzkim.

Link do ogłoszenia: https://www.bip.uni.lodz.pl/oferty-pracy/szczegoly/lektor-2

 

Form for advertisers

 

Institution: University of Łódź, Foreign Language Centre

City: Łódź

Post: tutor of English in the group of teaching staff

Discipline: linguistics

Date of advert: 4 August 2023

Deadline for placing offers: 4 September 2023 Additional information: competition entries should only be sent by email to: sjoul@uni.lodz.pl

Website:www.uni.lodz.pl

Key words: English language, tutor

 

Description:

· completed higher education studies in the field of English philology and obtained academic degree of Master of Arts,

· substantiated teacher training and teaching experience as a tutor of students at institutions of higher education and/or experience in teaching adults and youth at no less than B1 level (including work placement within the framework of studies),

· experience in creating and accomplishing English syllabuses according to the requirements of Ministry of Education and Science,

· substantiated second foreign language competence at minimum B1 level,

 

· computer literacy (MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Excel),

· experience in LDL and/or knowledge of MS Teams, Zoom, Clickmeeting, etc,

· substantiated own teaching materials customized for teaching ESP at individual faculties including materials prepared for e-learning educational platforms, especially Moodle,

· substantiated constant improvement of qualifications, especially in the field of IT teaching methods and techniques (including completed teacher training course and research activity within the framework of studies),

· availability - readiness to work from Monday to Friday with full-time students and from Friday to Sunday with extra mural students, both on-line and in faculty buildings,

· substantiated competence of translating texts and teaching ESP,

· ability of consecutive translations,

· experience in organizing conferences and seminars,

· excellent references from the current workplace ( last two years ) or work placement supervisor’s assessment,

· declaration of non-competition towards the University of Łódź.

 

In the case of the people who do not have Polish citizenship a work permit valid on the territory of Poland is required as well as confirmed command of the Polish language at A2 level according to CEFR.

 

Candidates are kindly requested to submit the following documents:

- job application to the Rector of the University of Łódź including the attachments listed below:

- personal questionnaire,

- curriculum vitae,

- copy of diploma of university degree,

- declaration stating that when employed the job applicant will consider the University of Łódź as his/her primary workplace as stipulated by Law on Higher Education and Science,

- information concerning a course of teaching career as well as substantiated scholarly achievements in teaching,

- list of participation in conferences and seminars as well as vocational training courses,

- only for applicants from outside the University of Łódź: references concerning teaching experience from the current workplace ( last two years ). The opinion is confidential and should be submitted at sjoul@uni.lodz.pl by the reference provider.

 

Adjudication of the competition: by 30 September 2023

 

We reserve the right to interview selected candidates (also online).

The University of Łódź does not provide reimbursement of travel and accommodation costs.

Winning the competition does not guarantee employment at the University of Łódź.

See: https://www.bip.uni.lodz.pl/oferty-pracy/szczegoly/lektor-2