O TELC

telc The European Language Certificates - jest systemem egzaminów stworzonych w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy: Common European Framework of Reference for Languages.

Został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH – późniejsze telc GmbH) będącą członkiem ALTE - Stowarzyszenia Europejskich Organizacji nadających certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej i wraz z innymi prestiżowymi organizacjami jak np. Goethe Instytut, University of Cambridge ESOL Examinations czy Alliance Française ustanawiają standardy charakteryzujące najlepsze egzaminy językowe w Europie.

Uświadamiamy sobie coraz bardziej, że Europa jest wielkim tyglem różnych tradycji  i kultur, a kluczem ich poznania i zrozumienia są języki.

Różnorodność i porównywalność są cechami charakterystycznymi egzaminów telc, są one dostępne dla 10 języków europejskich na 6 poziomach biegłości językowej: A1, A2, B1, B2, C1 i C2

DLACZEGO TELC?

CERTYFIKAT telc można uzyskać po zdaniu egzaminu, który sprawdza znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność porozumiewania się, a nie na znajomość gramatyki.

Egzamin TELC weryfikuje 4 sprawności: CZYTANIE, PISANIE, SŁUCHANIE i MÓWIENIE i na wszytskich poziomach zaawansowania składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem. Część ustna to rozmowa w danym języku.

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych egzaminatorów.
Cześć ustna jest oceniana w instytucjach przeprowadzających egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów. Po zdaniu egzaminu telc otrzymuje się Certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty telc są znane i honorowane na całej terenie Unii Europejskiej.

Zalety egzaminów telc:

 • Znane na całym świecie instytucje certyfikujące ograniczają się do jednego języka, podczas gdy telc opracowuje systemy egzaminacyjne dla
 • 10 języków zachowując te same standardy i wymagania.
 • Certyfikaty można uzyskać z 10 języków: niemieckiego, angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, portugalskiego, rosyjskiego, polskiego, tureckiego i arabskiego na różnych poziomach.
 • Zaletą systemu egzaminów językowych telc jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin B1 z języka francuskiego, czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna.

Wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych. Certyfikaty te są opracowane wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia JęzykowegoRady Europy i w 100% odpowiadają wymaganiom tego systemu. telc uczestniczyło aktywnie w pracach Rady Europy przy jego tworzeniu.

 • W ślad za zaleceniami Rady Europy i Unii Europejskiej promujemy RÓŻNOJĘZYCZNOŚĆ – znajomość wielu języków, niekoniecznie wszystkich na wysokim poziomie biegłości
 • NIE OCENIAMY znajomości reguł gramatycznych i ilości popełnionych błędów ,ale umiejętność wykorzystania języka do osiągnięcia różnych celów,     
 • NIE OCENIAMY wiedzy na temat języka, ale monitorujemy i oceniamy skuteczność działania
 • Administracja egzaminów jest prosta i klarowna.
 • Terminy egzaminów ustala Centrum Egzaminacyjne indywidualnie w zależnie od potrzeb.
 • Ceny egzaminów telc są konkurencyjne w stosunku do innych instytucji certyfikujących.
 • Istnieje szeroko pojęta wymiana doświadczeń pomiędzy egzaminatorami telc róznych języków w 18 krajach.
 • Egzaminy telc przeprowadzane są w Polsce od blisko 30 lat, a obecnie uczestniczy w tym programie ponad 200 uczelni wyższych, szkół językowych i innych instytucji edukacyjnych. Egzaminy na certyfikaty telc są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych.
 • Oferta egzaminów telc dotyczy nie tylko języka ogólnego, ale także specjalistycznego np. biznesowego czy technicznego
 • Egzaminy DUALNE w ofercie telc pozwalają na zdanie egzaminu na dwóch poziomach zaawansowania jednocześnie, co pozwala wyjątkową weryfikację biegłości językowej.

Czym różnią się certyfikaty telc od np. First Certiticate czy DELF. 

Po pierwsze certyfikaty językowe w systemie telc są identyczne dla wszystkich języków (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, turecki i polski). Także zasady egzaminowania są wspólne dla wszystkich dwudziestu krajów uczestniczących w tym programie. Jeśli więc ktoś zda w Rzymie egzamin na certyfikat z języka holenderskiego uzyskując ocenę dostateczną, a ktoś inny zda w Sztokholmie egzamin na certyfikat z języka francuskiego na ocenę dobrą, to obie oceny są w pełni porównywalne, gdyż wszystkie certyfikaty telc opierają się na identycznym poziomie wymagań i dają - niezależnie od języka - identyczny zakres sprawności językowych .

Dzięki Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) można teraz porównać egzaminy przygotowywane przez różne instytucje i tak egzamin FCE organizowany przez UCLES (University of Cambridge Local Examinations Syndicate) odpowiada poziomowi B2 tak jak egzamin telc B2 adVantage. Francuskie egzaminy DELF stosują nowe nazewnictwo również w oparciu o CEFR.

SESJE TELC

Więcej informacji o termiach sesji znajdą Państwo na poniższej stronie:

OFERTA TELC

Zapoznaj się z szeroką ofertą egzaminów telc. Przykładowe testy modelowe, zakres wymogów i opis poszczególnych egzaminów znajdziecie Państwo na stronie telc

CENTRA, OŚRODKI I SZKOŁY SIECI TELC

LISTA WSPÓŁPRACUJĄCYCH z nami: